MS 146 :Nguyễn Thị Minh Ngọc - 2B - tiểu học Núi VoiCâu chuyện Chiếc Vòng bạc.